Anunțuri

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” UAT Comuna Naruja, anunta inceperea proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Naruja, judetul Vrancea”, implementat de UAT Comuna Naruja, in calitate de beneficiar, conform contractului cu nr. 1631DOT⁄2023, cod F-PNRR-Dotari-2023-0912. 10.04.2024

U.A.T. Năruja anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ INFIINȚARE INSTALAȚIE FOTOVOLTAICA, SAT NĂRUJA, COMUNA NĂRUJA” propus a fi amplasat în comuna Naruja, extravilan, sat Naruja , T 83, P 3205,3186-87, judetul Vrancea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, strada Dinicu Golescu nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00- 16,30 si in ziua de vineri intre orele 8,00-14,00 și la sediul comunei Naruja, sat Naruja, jud. Vrancea. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea. 01.03.2024

U.A.T. COMUNA NĂRUJA, titular al proiectului ” Extindere sistem de alimentare cu apă și realizare sistem de canalizare în satele Podu Nărujei și Năruja, comuna Năruja, județul Vrancea”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, fară evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru ”Extindere sistem de alimentare cu apă și realizare sistem de canalizare în satele Podu Nărujei și Năruja, comuna Năruja, județul Vrancea”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul satelor Podu Nărujei, Năruja, comuna Năruja, județul Vrancea. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu nr.2, în zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Vrancea. 20.12.2023.

ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - 27.09.2023

U.A.T. COMUNA NARUJA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Alimentare cu apă comuna Naruja rest de executat”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Valea Sarii și intravilanul satelor Naruja și Podu Stoica, comuna Naruja, județul Vrancea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, în zilele de luni – joi , intre orele 8.00 – 16.30 și în ziua de vineri intre orele 8.00-14.00 și la sediul Primariei comunei Valea Sării din comuna Valea Sarii și la sediul Primariei comunei Naruja, din comuna Naruja, județul  Vrancea, în zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 și în ziua de vineri între orele 8.00-14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Vrancea

17.03.2022

Anunț

PERSOANELE FIZICE CARE ACHITA TOATE IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE (DEBITE CURENTE SI RESTANTE) PANA LA DATA DE 25.12.2021, BENEFICIAZA DE SCUTIREA MAJORARILOR DE INTARZIERE, CONFORM HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NARUJA NR.41/29.09.2021.

PRIMAR
MIHAES GRIGORE

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Competitivi împreună”

 

Naruja, 1 Septembrie 2021

 

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

 “Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din comuna Năruja, județul Vrancea, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2”

 

Cod MySMIS 144095

 

Comuna Năruja, în calitate de beneficiar, derulează, începând cu data 12.07.2021, proiectul  „Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din comuna Năruja, județul Vrancea, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2”, Cod SMIS 2014+ 144095, în baza contractului de finanţare nr. 153/233t/12,07.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și Comuna Năruja.

 Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin:

 PROGRAMUL OPERAŢIONALCOMPETITIVITATE 2014-2020,

Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,

Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare,e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,

Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului,

Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: Îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării procesului educațional, atât pentru elevi cât si pentru cadrele didactice, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2, prin dotarea unităților de Învățământ aflate pe raza UAT Comuna Năruja, cu echipamente IT mobile de tip tabletă și dispozitive electronice (dotarea sălilor de clasă precum și sprijinirea cadrelor didactice cu echipamente specifice) necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, în contextul crizei cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Rezultate așteptate:

  • Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlară la Școala Gimnazială “Barbu Ștefănescu Delavrancea” Năruja în vederea prevenirii si răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -75 buc, tablete grafice – 12 buc, laptop – 12. buc, tablă interactivă – 5 buc, router wireless – 5 buc, proiectoare – 5 buc; ecran proiecție – 5 buc; camera web conferință – 5 buc.).
  • Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlara la Școala Primară “Podul Nărujei” în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -79 buc, tablete  grafice – 5 buc, laptop – 5 buc, tablă interactivă – 4 buc, router wireless – 4 buc, proiectoare – 4 buc; ecran proiecție – 4 buc; camera web conferință – 4 buc.).

Valoarea totală a proiectului este de 486.797,68 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 453.261,63 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 444.196,48 lei (Valoare FEDR: 385.272,39 lei si Valoare BS: 58,924,02 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 9.065,22 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 33.536,05 lei

Proiectul se implementează de Comuna Năruja, județul Vrancea, reprezentată legal de către Grigore MIHĂEȘ, în calitate de Primar al comunei.

Proiectul se implementează pe o durată de 10 luni:

Data începere proiect: 12.07.2021

Data finalizare proiect:11.05.2022

 Codul SMIS 2014: 144095

”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact:

Comuna Năruja, cu sediul in Localitatea Năruja, Str. Principală, judeţul Vrancea

Telefon: +40 733 314 155,

E-mail: primaria_naruja@yahoo.com